RODO w Varnet

 

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO.

Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony

danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

 

Co znajduje się w dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Czy należy się skontaktować z Varnet?

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z tym dokumentem.

Wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Oczywiście można je zmienić w dowolnym momencie.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest

VARNET
 Fałkowo 83
 62-262 Fałkowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami:

NIP 7861248521 , REGON 301717133, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Korespondencyjnie pod adresem:VARNET

Fałkowo 83 62-262 Fałkowo, dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta: 

+48 730108303 lub korzystając z formularza kontaktowego pod adresem bok@varnet.pl

.

W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w możliwie jak najbardziej satysfakcjonujący Państwa sposób. Przykładowo, monitorując na bieżąco prawidłowość działania usług oraz sprawnie reagować na niepożądane incydenty lub awarie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji czy zapewnienia bezpieczeństwa sieci lub usług.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, w szczególności:

aw razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;

b. w celu zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postępowania ze złożonymi przez Państwa wnioskami oraz wszelkich zmianach w usługach i potencjalnych awariach;

c. w celu zapobiegania oszustwom, przykładowo poprzez stały monitoring systemów identyfikujących Państwa i innych abonentów;

d. w celach marketingu bezpośredniego;

e. w wewnętrznych celach administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw;

f. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, przykładowo zapewnienia odporności sieci lub systemu informacyjnego na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność

i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych;

g. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy informacyjne, przykładowo zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa dostępu”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej;

h. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z łączącej nas umowy, w tym sprzedaży wierzytelności na rzecz innego podmiotu;

i. w celu oceny wiarygodności płatniczej, także w oparciu o dane pozyskane z innych źródeł;

j. w celu analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. W innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy:

1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

a. podwykonawcom w procesie obsługi klienta;

b. handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;

c. montażystom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza;

d. podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;

e. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;

f. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;

g. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne;

2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:

a. operatorom pocztowym

b. bankom i instytucjom płatniczym;

c. naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;

d. podmiotom nabywającym wierzytelności;

e. Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System Dokumentów Zastrzeżonych;

f. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzącemu Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych;

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
 Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość usunięcia przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail:
bok@varnet.pl
 
 Kontaktując się z nami wyrażają państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Varnet sp. z o.o. zgodnie z 
polityką prywatności w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr133poz.883

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Copyright © 2023 by varnet.pl .Wszelkie prawa zastrzeżone.